ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A jelen Adatvédelmi szabályzat a személyes adatok KUHN SAS és kapcsolt vállalkozásai (együtt vagy – adott esetben – külön a KUHN GROUP) általi gyűjtését és feldolgozását ismerteti, amennyiben azok nem tartoznak más adatvédelmi szabályzat hatálya alá, vagy nyilvánvalóak az adott körülményekből, vagy az alkalmazandó jogszabályok előírják őket. A személyes adatok kifejezés minden olyan adatot magában foglal, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik. 

A jelen Adatvédelmi szabályzat I. szakasza a személyes adatok KUHN GROUP általi feldolgozását írja le. A II. szakasz konkrét alkalmazásokra vonatkozó különleges rendelkezéseket tartalmaz. 

  

  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Az összes webhely (beleértve az online boltokat és a különleges ajánlatokat kínáló mini webhelyeket is), a közösségi médiában való mindennemű jelenlét, a multimédiás portálok és a chatbotok mindegyike, valamint a KUHN GROUP minden alkalmazása (mindegyike WEBHELY) rendelkezik egy adatkezelővel a KUHN GROUP vállalaton belül, hogy a személyes adatok gyűjtése az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) (vagy az alkalmazandó adatvédelmi törvények szerinti hasonló rendelkezésekkel) összhangban történjen. Hacsak a WEBHELY (az impresszum, a használati feltételek stb. szerint) vagy az alábbi II. szakasz másként nem rendelkezik, a KUHN SAS jár el adatkezelőként. 

Az érintett kapcsolt vállalkozás jár el adatkezelőként azokban az esetekben, amikor a WEBHELYEN kívül, más csatornákat használva történik a kommunikáció (e-mail, levél, telefon, személyes beszélgetés stb.), és a kommunikáció nem esik olyan tevékenységi körbe, amelyre a KUHN SAS meghatározott adatkezelőt jelölt volna ki a jelen Adatvédelmi szabályzatban vagy más módon. 

Ha a KUHN GROUP egyik vállalata vagy kapcsolt vállalkozása személyes adatokat ad ki a KUHN GROUP egy másik vállalatának vagy kapcsolt vállalkozásának a fogadó vállalat vagy kapcsolt vállalkozás bizonyos céljaira, akkor a GDPR 4. cikkének (7) bekezdése értelmében az adott vállalat vagy kapcsolt vállalkozás lesz az adatkezelő. 

A KUHN GROUP adatvédelmével kapcsolatos bármilyen kérdését, követelését vagy aggályát az alábbi módokon juttathatja el hozzánk: 

 • töltse ki az itt elérhető űrlapot 
 • küldjön levelet az adott ország kapcsolattartójának, melynek címe itt látható 

A KUHN GROUP EU-n vagy EGT-n kívüli székhellyel rendelkező vállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak képviselője a KUHN SAS (GDPR 27. cikk). 

  

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  

A KUHN GROUP a következő személyes adatokat gyűjti és dolgozza fel: 

 • a KUHN GROUP WEBHELYEIN regisztrált felhasználók adatai; 
 • olyan magánszemélyek és jogi személyek adatai, akik a KUHN GROUP termékeit és szolgáltatásait megvásárolják, megkapják vagy azokból előnyük származik; 
 • a KUHN GROUP termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő potenciális vagy tényleges felek adatai; 
 • a KUHN GROUP által küldött hírlevelek és e-mailjeik címzettjeinek adatai; 
 • a KUHN GROUP által végzett kutatási kampányok és közvélemény-kutatások résztvevőinek adatai; 
 • a KUHN GROUP által szervezett tanfolyamok, szemináriumok és egyéb képzések résztvevőinek adatai; és 
 • a KUHN GROUP üzleteiben és más helyein biztosított wifi felhasználóinak adatai. 

(együttesen: „ÜGYFELEK”). 

Az ÜGYFELEK személyes adatait általában közvetlenül a WEBHELY használata közben, üzleteinkben tett látogatásaik során, a KUHN GROUP eseményein, a KUHN GROUP kiskereskedőinél, illetve a közvetlen kommunikációs csatornákon keresztül (pl. e-mailben, telefonon vagy más módon) gyűjtjük. Személyes adatok azonban közvetetten is gyűjthetők, különösen harmadik felek adatforrásaiból (pl. közösségi médiából, címközvetítőktől) származó további adatok megszerzésével. 

A KUHN GROUP elsősorban a személyes adatok következő kategóriáit dolgozza fel:   

 • Magánszemélyekkel kapcsolatos adatok, amelyek egyebek mellett a következők lehetnek: utó- és vezetéknév, lánykori név, titulus, cím, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, GPS-helyadatok, faxszám, születési dátum, nem, családi állapot, rokonok, képek, gazdaság típusa stb.; 
 • Megrendelésekre és vásárlásokra vonatkozó adatok, amelyek egyebek mellett a következők lehetnek: fizetési információk, bankkártyaadatok és egyéb fizetési adatok, számlázási és szállítási cím, a megrendelt és vásárolt termékek és szolgáltatások, a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kérdésekkel, panaszokkal és nézeteltérésekkel kapcsolatos információk, megkötött szerződések (például garanciális igények, elállások és viták), a KUHN GROUP tiltólistáján szereplő ÜGYFELEKRE vonatkozó adatok stb.; 
 • Termék- és szolgáltatásmarketinggel kapcsolatos adatok, amelyek egyebek mellett a következők lehetnek: olyan információk, mint a hírlevélre való feliratkozás és leiratkozás, a kapott dokumentumok, rendezvényekre és különleges tevékenységekre való meghívások és az azokon való részvétel, képzések, bemutatók, helyszíni felmérések, személyes preferenciák és érdeklődési körök stb.; 
 • A WEBHELY használatával kapcsolatos adatok, amelyek egyebek mellett a következők lehetnek: IP-cím és egyéb azonosítók (pl. közösségi oldalon használt felhasználónév, okostelefonok vagy számítógépek MAC-címe, cookie-k), a WEBHELY meglátogatásának dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak és tartalmak, hivatkozott weboldalak stb. 
 • Kommunikációval kapcsolatos adatok, mint például az előnyben részesített kommunikációs eszközök, levelezés és a KUHN GROUP vállalattal folytatott kommunikáció (beleértve a kommunikációval kapcsolatos feljegyzéseket is) stb.; 
 • Ügyfélprogramokkal kapcsolatban gyűjtött adatok, mint például tagsági szám, hozzáférési kódok (a jelszavakat is beleértve), előnyben részesített nyelv, ajándékutalvány száma, a tagság dátuma és időtartama, az ügyfél vagy potenciális harmadik fél fizetési adatai, ajándék címzettjére vonatkozó információk, a WEBHELYRE való ellátogatások száma, vásárlási előzmények, beszerzett termékek stb. (a jelen szabályzat értelmében a WEBHELY minden olyan fiókja, tevékenysége és eseménye ügyfélprogramnak minősül, amelyre az ÜGYFÉLNEK személyes adataival kell regisztrálnia, és ezáltal szerződést kell kötnie a KUHN GROUP érintett vállalataival); 

(együttesen: „ÜGYFÉLADATOK”). 

Ezenkívül a KUHN GROUP a következő személyes adatokat gyűjti és dolgozza fel: 

 • A WEBHELY azon felhasználóinak adatai, akik nem közvetlenül regisztrálnak a KUHN GROUP csatornáin (LÁTOGATÓ), de adataik mégis személyes adatoknak minősülhetnek (például a közösségi médiában elérhető adatok) (LÁTOGATÓI ADATOK). A jelen szabályzat a WEBHELYET használó ÜGYFÉLTŐL gyűjtött adatokra vonatkozó rendelkezései akkor is ennek megfelelően alkalmazandók, ha a LÁTOGATÓ azonosítása általában nem lenne lehetséges a KUHN GROUP számára; 
 • A KUHN GROUP márkakereskedőinek, beszállítóinak és további üzleti partnereinek (a továbbiakban a természetes személyekre PARTNEREK, adataikra pedig PARTNERADATOK megnevezéssel hivatkozunk) alkalmazottaira és elérhetőségeire vonatkozó információk, mint például az elérhetőségeik, beosztásukkal kapcsolatos információik, az ezekkel a személyekkel folytatott korábbi kapcsolatfelvételi adatok, marketingtevékenységekre vonatkozó adatok (pl. hírlevél fogadása), az üzleti ügyletekkel, kérésekkel, ajánlatokkal, pályázatokkal, feltételekkel és szerződésekkel kapcsolatos információk, valamint a magánszemélyek szakképzettségével vagy egyéb érdeklődési köreivel kapcsolatos információk. 

Az ÜGYFELEK üzleti kapcsolatuk keretein belül kötelesek megadni a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez és lebonyolításához, valamint az ezzel járó szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, illetve jogszabályban előírt ÜGYFÉLADATOKAT. Ezen adatok nélkül a KUHN GROUP általában nem tudja megkötni vagy teljesíteni a szerződést az adott ÜGYFÉLLEL. Ez hasonló módon vonatkozik a PARTNEREKRE és PARTNERADATOKRA is. A WEBHELY minden elérését, így a csatlakozási adatokat (például IP-cím) is mindig naplózza a rendszer; ez a használat során automatikusan megtörténik, és nem kapcsolható ki az egyes LÁTOGATÓK, PARTNEREK vagy ÜGYFELEK esetében. 

  

3. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS A JOGI ALAPOK 

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a KUHN GROUP egyebek mellett a következő célokból is feldolgozhat ÜGYFÉLADATOKAT:   

 • A kínált szolgáltatásokkal, szerződéskötésekkel (különösen a vásárlások során), szerződések teljesítésével (különösen tekintettel az adásvételi szerződésekre, valamint az ügyfélprogramokon és rendezvényeken való részvételre vonatkozó szerződésekre) kapcsolatban, az ügyfélkapcsolatok, a kommunikáció, az ügyfélszolgálat és -támogatás (beleértve a pénzügyi támogatást is), a promóciók, a reklámok és a marketing (mint például hírlevelek küldése és promóciós anyagok postázása) fenntartásával és javításával kapcsolatban; 
 • A WEBHELY felhasználóinak kezelése és egyéb olyan tevékenységek, amelyekben ÜGYFELEK vesznek részt, a WEBHELY (ideértve az azonosítást vagy egyéb személyes adatok megadását igénylő funkciók biztosítását is) és a további informatikai rendszerek működtetése és javítása, személyazonosság-ellenőrzések; 
 • Minőség-ellenőrzés, piackutatás, termékek és szolgáltatások fejlesztése, statisztikák, költségvetések, nyilvántartások, vezetői információk és az ÜGYFELEKRE vonatkozó egyéb jelentések, tranzakciók és tevékenységek, a KUHN GROUP ajánlatai és egyéb kereskedelmi vonatkozásai vállalatai irányítása és fejlesztése céljából, ajánlatai és tevékenységei, projektmenedzsmentje; 
 • az ÜGYFELEK, alkalmazottak és más személyek védelme, a KUHN GROUP adatainak, titkainak és vagyonának, valamint a rábízott adatok, titkok és vagyon védelme, a KUHN GROUP rendszereinek és helyiségeinek biztonsága; 
 • a KUHN GROUP törvényi és szabályozási követelményeinek és belső szabályainak betartása, a törvényes jogok és követelések érvényesítése és hasznosítása, jogi követelésekkel, peres eljárásokkal, panaszokkal szembeni védekezés, visszaélésszerű magatartás elleni küzdelem, jogi nyomozásban és eljárásban való részvétel, valamint a hatóságok megkereséseinek megválaszolása; 
 • üzletrészlegek, vállalatok vagy vállalatrészek eladása vagy felvásárlása, egyéb vállalati ügyletek, valamint az ehhez kapcsolódó ÜGYFÉLADATOK továbbítása; és 
 • egyéb célok, amennyiben a feldolgozást jogszabályi kötelezettség követeli meg, és az ilyen feldolgozás a körülményekből adódóan nyilvánvaló volt, és azt az adatgyűjtés időpontjában jelezték. 

(együttesen: „ÜGYFÉLADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA”). 

A KUHN GROUP az alábbi jogalapok alapján használja fel az ÜGYFÉLADATOKAT az ÜGYFÉLADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJÁBÓL: 

 • szerződések teljesítése; 
 • a KUHN GROUP jogi kötelezettségeinek való megfelelés; 
 • az ÜGYFELEK hozzájárulása (kizárólag abban az esetben, ha a feldolgozás konkrét megkeresésen alapul és bármikor visszavonható, különös tekintettel azon hírlevelek fogadására, amelyekre az ügyfél regisztrált); és/vagy a KUHN GROUP jogos érdekei, beleértve, de nem kizárólagosan: 
 • termékek és szolgáltatások vásárlása, értékesítése és szállítása olyan egyénekkel kapcsolatban is, akik nem közvetlen szerződés partnerek (például ajándékot kapó magánszemélyek);   
 • reklám- és marketingtevékenységek végzése; 
 • hatékony és eredményes ügyféltámogatás, kapcsolattartás és a szerződések feldolgozásán kívüli egyéb kommunikáció az ÜGYFELEKKEL; 
 • a vásárlói magatartás, tevékenységek, aggodalmak és igények megértése, piaci tanulmányok végzése; 
 • a meglévő termékek és szolgáltatások hatékony és eredményes fejlesztése, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése; 
 • az ügyfelek, alkalmazottak és más egyének hatékony és eredményes védelme, valamint a KUHN GROUP adatainak, titkainak és vagyonának, vagy a rábízott adatok, titkok és vagyon védelme, a KUHN GROUP rendszereinek és helyiségeinek biztonsága; 
 • az üzleti műveletek fenntartása, illetve biztonságos, hatékony és eredményes megszervezése, beleértve a WEBHELY és más informatikai rendszerek biztonságos, hatékony és eredményes működését és sikeres továbbfejlesztését is; 
 • észszerű vállalatirányítás és -fejlesztés; 
 • üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek sikeres értékesítése és felvásárlása, valamint egyéb vállalati tranzakciók; 
 • a KUHN GROUP jogi és szabályozási követelményeinek és belső szabályainak való megfelelés; 
 • a csalások, bűncselekmények és bűntettek megelőzésével, valamint az ilyen bűncselekményekkel és egyéb helytelen magatartásokkal foglalkozó nyomozással kapcsolatos aggályok, a KUHN GROUP elleni követelések és keresetek kezelése, a jogi eljárásokban, a vádemelésben való együttműködés, illetve a hatóságokkal való együttműködés, jogsértés gyakorlása, jogi lépésekkel szembeni védekezés. 

A hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a KUHN GROUP LÁTOGATÓI ADATOKAT dolgozhat fel kiváltképp a WEBHELY karbantartása és fejlesztése céljából (ideértve az azonosítást vagy egyéb személyes adatok megadását igénylő funkciók biztosítását is), a WEBHELY használatával kapcsolatos statisztikai elemzések céljából, valamint a visszaélésszerű magatartások leküzdése, jogi nyomozások vagy eljárások teljesítése, valamint a hatóságok megkereséseire való válaszadás céljából. A LÁTOGATÓI ADATOK feldolgozása az ÜGYFÉLADATOKRA vonatkozó, fent meghatározott irányelvek szerint történik. 

A hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban a KUHN GROUP különösen a PARTNEREKNEK szóló szerződések és egyéb üzleti kapcsolatok megkötése és teljesítése, promóciók, reklámozás, marketing, kommunikáció, rendezvényekre való meghívások és promóciókban való részvétel, közös tevékenységek szervezése, a KUHN GROUP törvényi és szabályozási követelményeinek és belső szabályainak betartása, a törvényes jogok és követelések érvényesítése és hasznosítása, jogi követelésekkel, peres eljárásokkal, panaszokkal szembeni védekezés, visszaélésszerű magatartás elleni küzdelem, jogi nyomozásban és eljárásban való részvétel, valamint a hatóságok megkereséseinek megválaszolása, üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek sikeres értékesítése és felvásárlása, egyéb vállalati tranzakciók, valamint a PARTNERADATOK kapcsolódó továbbítása céljából PARTNERADATOKAT dolgozhat fel. A PARTNERADATOK feldolgozása az ÜGYFÉLADATOKRA vonatkozó, fent meghatározott irányelvek szerint történik. 

A feldolgozás céljának mindig a KUHN GROUP vállalatra kell vonatkoznia, azaz nem csak a KUHN GROUP azon vállalatára vagy kapcsolt vállalkozására, amely a személyes adatokat eredetileg gyűjtötte. Az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK és PARTNEREK személyes adatai a KUHN GROUP összes vállalatára vonatkozóan kerülnek gyűjtésre. 

 
4. AZ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE  

A vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően a KUHN GROUP ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT adhat ki a következő kategóriájú harmadik feleknek, akik a SZEMÉLYES ADATOKAT a fent meghatározott céloknak megfelelően a KUHN GROUP nevében vagy saját céljaikra dolgozhatják fel:   

 • szolgáltatók (a KUHN GROUP vállalaton belül és kívül), beleértve a feldolgozókat is; 
 • márkakereskedők, beszállítók és más üzleti partnerek; 
 • a KUHN GROUP ügyfelei; 
 • helyi, nemzeti és külföldi hatóságok; 
 • média; 
 • biztosítók; 
 • nyilvánosság, beleértve a KUHN GROUP webhelyeinek és közösségimédia-fiókjainak látogatóit, a KUHN GROUP helyeinek látogatóit; olyan kiállítások látogatói, ahol a KUHN GROUP is jelen van; 
 • ipari szervezetek, egyesületek, szervezetek és egyéb bizottságok; 
 • versenytársak; 
 • a KUHN GROUP üzleti egységeit, vállalatait vagy egyéb részeit felvásárló felek vagy az ebben érdekelt felek; 
 • potenciális vagy tényleges jogi eljárásokban érintett egyéb felek; 
 • a KUHN GROUP vállalatai 
 • a Bucher Industries Group vállalatai 

(együttesen: „HARMADIK FELEK”). 

A KUHN GROUP nyilvánosságra hozhatja az ÜGYFÉLADATOKAT, a LÁTOGATÓI ADATOKAT és a PARTNERADATOKAT a KUHN GROUP vállalaton belül, harmadik feleknek és a világ összes országában, beleértve minden olyan országot, ahol a KUHN GROUP vállalatokon, kapcsolt vállalkozásokon, illetve más irodákon és képviselőkön keresztül képviselteti magát, valamint azon országokat, ahol a KUHN GROUP szolgáltatói az adatokat kezelik. Ha az adatokat olyan országoknak adják ki, amelyek nem garantálják a megfelelő védelmet, a KUHN GROUP megfelelő szerződéses garanciákkal biztosítja az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK vagy PARTNEREK által megadott adatok megfelelő védelmét, különösen az uniós modellként szolgáló szerződéses klauzulák és a kötelező érvényű vállalati kötelezettségek alapján, vagy az adattovábbítást a hozzájárulás, a szerződés megkötése vagy teljesítése, a jogi igények megállapítása, gyakorlása vagy érvényesítése, nyomós közérdek kivételére alapozza, vagy az adatokat ezen személyek integritásának védelme érdekében adja ki. Az ÜGYFÉL, a LÁTOGATÓ vagy a PARTNER bármikor beszerezheti a szerződéses garanciák egy példányát az érintett adatkezelőtől, illetve tájékoztatást kaphat arról, hogy hol szerezheti be ezeket a másolatokat. A KUHN GROUP fenntartja a jogot az ilyen másolatok adatvédelmi vagy titoktartási okokból történő szerkesztésére. 

  

5. ADATOK TÁROLÁSA  

A szabályzat szerint a KUHN GROUP mindaddig megőrzi a szerződésekhez kapcsolódó ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT, amíg a szerződéses jogviszony fennáll, vagy azokhoz érdeke fűződik (különösen a követelések esetén bizonyítási érdekből, bizonyos jogi vagy egyéb követelményeknek való megfelelés dokumentálása céljából, működési okokból) vagy jogilag kötelezett erre (szerződés, jogszabály vagy egyéb rendelkezés alapján). Az ettől eltérő jogi kötelezettségek – különösen az anonimizálás vagy álnevesítés tekintetében – fenn vannak tartva.  

  

6. COOKIE-K, GOOGLE ANALYTICS ÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK BEÉPÜLŐ MODULJAI 

A KUHN GROUP cookie-kat használ a WEBHELYÉN. A cookie egy széles körben elterjedt technika, amely egy azonosítót rendel a WEBHELY felhasználójának böngészőjéhez, amelyet a felhasználó elment és kérésre megjelenít. Egyrészt a KUHN GROUP munkamenet-cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a WEBHELYET, és amelyek lehetővé teszik, hogy a szerver stabil kapcsolatot tudjon fenntartani a felhasználóval (például annak érdekében, hogy ne vesszen el a bevásárlókosár tartalma), amíg a weboldalt böngészi. Másrészt állandó cookie-kat is használ, amelyek csak a használt WEBHELY által meghatározott időtartam után törlődnek. Az állandó cookie-k lehetővé teszik az automatikus bejelentkezést, illetve bizonyos beállítások (pl. nyelv) több munkamenetre való mentését. A felhasználó a WEBHELY és a kapcsolódó funkciók (pl. nyelvi beállítások és automatikus bejelentkezés) használatával hozzájárul az állandó cookie-k alkalmazásához. A felhasználó letilthatja a cookie-k alkalmazását böngészőjében, illetve törölheti onnan a cookie-kat, ám ez negatív hatással lehet a WEBHELY használata nyújtotta élményre. 

A hatályos jogszabályokkal összhangban a KUHN GROUP kódokat telepíthet a hírlevelekbe, marketing e-mailekbe és SMS-ekbe, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a címzett megnyitott-e egy e-mailt vagy letöltötte-e az e-mailben található képeket. A címzett azonban a levelezőalkalmazásában letilthatja ezen alkalmazásukat. A címzett minden esetben hozzájárul ezen technológia alkalmazásához a hírlevelek vagy egyéb, marketinggel kapcsolatos e-mailek fogadásával. 

Amennyiben a KUHN GROUP harmadik fél hirdetését helyezi el a WEBHELYEN (pl. bannerek) vagy saját hirdetést kíván elhelyezni egy harmadik fél webhelyén, az ilyen hirdetések használatára szakosodott cégek cookie-jait alkalmazhatjuk. A KUHN GROUP nem ad ki személyes adatokat ezen cégeknek, azaz kizárólag egy állandó cookie-t helyeznek el a WEBHELY felhasználóinál azért, hogy felismerjék a felhasználót, és ezt kizárólag a KUHN GROUP érdekében teszik. Ezáltal a KUHN GROUP célzott hirdetéseket helyezhet el ezen személyeknek külső weboldalakon (pl. olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek iránt ezek a személyek érdeklődtek az online áruházban). A KUHN GROUP külső weboldalak üzemeltetőinek sem ad ki személyes adatokat. 

A KUHN GROUP Google Analytics vagy hasonló szolgáltatásokat használhat WEBHELYÉN. Ezen alkalmazások harmadik féltől származó szolgáltatások, amelyek segítségével a KUHN GROUP mérheti és elemezheti WEBHELYE használatát. Az ilyen szolgáltatások szolgáltatói a világ bármely országában lehetnek (a Google Inc. által üzemeltetett Google Analytics esetében ez az ország az Egyesült Államok, www.google.com). A szolgáltató ezekhez az alkalmazásokhoz állandó cookie-kat használ. A KUHN GROUP semmilyen személyes adatot nem ad ki a szolgáltatóknak (aki az IP-címeket sem menti el). Azonban előfordulhat, hogy a szolgáltató figyelemmel kíséri a WEBHELY felhasználó általi használatát, és ezeket az adatokat kombinálhatja más, ugyanazon szolgáltató által felügyelt webhelyek adataival, amelyeket a felhasználó meglátogatott, és a szolgáltató ezeket az eredményeket saját célra felhasználhatja (pl. reklámok szabályozása). A szolgáltató ismeri a szolgáltatónál regisztrált felhasználó személyazonosságát. Ebben az esetben a személyes adatok kezelése a szolgáltató felelőssége, és az adatok kezelése a szolgáltató adatvédelmi szabályzata szerint történik. A szolgáltató adatokat szolgáltat a WEBHELY használatáról a KUHN GROUP részére. 

Ezen túlmenően a KUHN GROUP a WEBHELYÉN olyan közösségimédia-hálózatoktól származó beépülő modulokat is használhat, mint a Facebook, a Twitter, a Youtube, a Google+, a Pinterest vagy az Instagram. A WEBHELY alapértelmezett beállítása szerint a beépülő modulok ki vannak kapcsolva; így a felhasználó kiválaszthatja, hogy mikor kívánja aktiválja őket. Amennyiben a felhasználó bekapcsolja őket, a közösségimédia-szolgáltatók közvetlen kapcsolatot tudnak létesíteni a felhasználóval a WEBHELYEN tett látogatása során, amely révén a szolgáltató értesülhet a felhasználó webhelyen tett látogatásáról, és elemezheti az így kapott adatokat. 

Cookie-beállítások

 
7. AZ ÜGYFELEK, A LÁTOGATÓK ÉS A PARTNEREK JOGAI 

A GDPR hatálya alá tartozó bármely érintett személy (ideértve az ÜGYFELET, a LÁTOGATÓT és a PARTNERT is) tájékoztatást kérhet a KUHN GROUP vállalattól arra vonatkozóan, hogy kezeltek-e velük kapcsolatos adatokat. Ezen túlmenően az érintett személyek jogosultak hozzáférést kérni a velük kapcsolatos személyes adatokhoz, illetve joguk van kérelmezni azok helyesbítését, megsemmisítését vagy korlátozását, emellett tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen is. Amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, az érintett személyek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat. Bizonyos esetekben az érintett személyek jogosultak az online szolgáltatások igénybevétele során generált adatok strukturált, általános és géppel olvasható formátumban való lekérésére, amely így további felhasználást és továbbítást tesz lehetővé. 

Az erre vonatkozó kérelmet a kapcsolattartó személynek kell benyújtani (lásd az 1. bekezdést) egy aláírással ellátott személyazonosító okmány másolatának kíséretében. A GDPR hatálya alá nem tartozó érintett személyek a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében hasonló jogokkal rendelkezhetnek. A KUHN GROUP fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva bármely érintett személy jogait korlátozza, és például nem hoz nyilvánosságra átfogó információkat, vagy nem törli az adatokat. 

Ha a KUHN GROUP automatizált döntést hoz egy bizonyos személlyel kapcsolatban, amely jogi hatással lehet az érintett személyre, vagy hasonló módon súlyos hatással lehet rá, az érintett személynek a vonatkozó jogszabályokkal összhangban joga van kapcsolatba lépni a KUHN GROUP adatkezelőjével, és kérni a határozat felülvizsgálatát, vagy kikérni az adatkezelő előzetes értékelését. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett személy nem fog tudni bizonyos automatizált szolgáltatásokat használni. Erről a magánszemély utólagosan vagy külön előzetesen fog értesülni. 

Bármely érintett személy panasszal élhet az adott ország illetékes adatvédelmi hatóságánál is. 

  

8. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI  

A KUHN GROUP jogosult a jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés vagy bejelentés nélkül módosítani. A WEBHELY szerinti legújabb változat az irányadó. 

Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat az ÜGYFELEKKEL vagy PARTNEREKKEL kötött megállapodás részét képezi, a KUHN GROUP e-mailben vagy más megfelelő módon tájékoztathatja őket a frissítésekről vagy módosításokról. A módosításokat elfogadottnak számítanak, hacsak az értesítéstől számított 30 naptári napon belül nem élnek kifogással. Kifogás esetén a KUHN GROUP kivételes módon és azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

  

II.    Specifikus rendelkezések  

A fenti I. szakaszban meghatározott általános rendelkezéseket az alábbi rendelkezések egészítik ki a KUHN GROUP egyes tevékenységeire vonatkozóan. Ellentmondás esetén az alábbi rendelkezések az irányadók az I. szakaszban foglalt általános rendelkezésekkel szemben.  

  

1. ONLINE ÜZLETEK 

A számlára történő vásárlás felajánlása érdekében az ÜGYFELEK hitelképessége automatikusan kiértékelhető az online boltokban e döntés alapján, amennyiben ez a fizetési lehetőség elérhető. Ebben az esetben a hitelminősítés kiértékelése külső hitelminősítő intézettől származó adatok alapján történik, amely intézet a KUHN GROUP számára biztosítja az adott személy hitelpontszámát. Az iroda a pontszámot titkos képlet alapján számítja ki a magánszemély fizetési előzményeire, adósságaira és fizetésképtelenségére, valamint cselekvőképességének esetleges korlátaira vonatkozó adatok alapján. Ha a pontszám egy bizonyos küszöbérték alatt van, nem ajánlja fel a számlás fizetés lehetőségét. 

A KUHN GROUP online üzletei automatikusan dönthetnek arról, hogy kötnek-e megállapodást. Azonban a GDPR 22. cikke értelmében a KUHN GROUP nem tekinti ezt automatizált egyedi döntésnek. Abban az esetben, ha az ÜGYFÉL nem kíván ilyen automatizált szerződést kötni, a KUHN GROUP termékeit és szolgáltatásait a KUHN GROUP és kiskereskedői által üzemeltetett fizikai üzletekben is megvásárolhatja. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kéréseket, követeléseket és tájékoztatást az I. szakaszban felsorolt elérhetőségeken lehet intézni. 

  

2. HÍRLEVÉL ÉS BANNERES HIRDETÉS 

A KUHN GROUP termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban hírleveleket vagy egyéb kereskedelmi kommunikációs anyagokat küldhet az ÜGYFELEKNEK és a PARTNEREKNEK. A hatályos jogszabályokkal összhangban a KUHN GROUP fenntartja a jogot, hogy ezt a meglévő ügyfelek és üzleti partnerek előzetes hozzájárulása nélkül tegye. Az érintett ügyfelek és üzleti partnerek azonban bármikor élhetnek kifogással a hírlevelek vagy egyéb kereskedelmi kommunikációs anyagok további küldésével szemben az adott WEBHELYEN lévő fiókjukba belépve vagy az összes levélben megtalálható hivatkozáson keresztül. Egy hírlevél lemondása azonban nem vonhatja maga után a többi hírlevél lemondását is. 

Előfordulhat, hogy a WEBHELYRE való ellátogatás során személyre szabott hirdetés kerül elhelyezésre. Az ÜGYFÉLNEK megjelenített összes banneres hirdetés olyan, a WEBHELYEN kínált termékeket tartalmaz, amelyeket az ÜGYFÉL korábban már megtekintett. A hirdetéseket a KUHN GROUP cookie-k segítségével generálja (lásd fent az I. szakasz 6. pontját).